Sijoitusohjeet

 

Sijoituksen tekeminen
Sijoitus tehdään merkitsemällä ja maksamalla osake sähköisesti Rovio Pet Foods
Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa Rovio Pet Foods .fi. Kirjautuminen palveluun
tehdään sähköisellä tunnistamismenetelmällä, joka on vahvasta sähköisestä
tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain mukainen sijoittajan
tunnistamismenetelmä. Merkintä tapahtuu hetkellä, jolla sijoittajan valitsema
sijoitussumma on siirtynyt kokonaisuudessaan Rovio Pet Foods Oy:n osoittamalle
pankkitilille.

Mikäli kyseessä on sijoittajan ensimmäinen sijoitus, palvelu pyytää sijoittajaa
täydentämään henkilö- ja yhteystietonsa, lisäämään pankkitilinsä numeron sekä
hyväksymään osakeannin ehdot.

Sijoituksen määrä ja sijoitusaika
Sijoituksen määrä on Rovio Pet Foods Oy:n palvelussaan ilmoittama ja sijoittajan
valitsema merkintähinta. Sijoitusaika alkaa siitä päivästä, kun summa on
kokonaisuudessaan maksettu Rovio Pet Foods Oy:n palvelussaan osoittamalle
pankkitilille. Sijoitusaika päättyy, kun Rovio Pet Foods Oy on maksanut sijoituksen
kokonaisuudessaan tilittämättömine tuottoineen sijoittajan vastatilille. Sijoitus on
voimassa toistaiseksi.

Merkintähinnan maksaminen
Valitse haluamasi sijoitettava summa sijoituslaskurista. Pienin mahdollinen
sijoitus on 100 €. TEE SIJOITUS -painikkeesta sinut ohjataan verkkomaksuvälittäjä
Paytrailin palveluun sijoituksen maksamista varten. Maksun suoritukset jälkeen
sinut ohjataan automaattisesti takaisin Rovio Pet Foods Oy:n palveluun.
ODOTTAA REKISTERÖINTIÄ tarkoittaa, että maksu on lähtenyt pankkitililtäsi, mutta ei
ole vielä vastaanotettu Rovio Pet Foods Oy:n tilille. Maksun perille saapuminen
kestää 1-2 pankkipäivää. Maksun kirjauduttua Rovio Pet Foods Oy:n tilille
osakemerkintä hyväksytään vielä muodollisesti hallituksen toimesta saman
päivän aikana.

AKTIIVINEN tarkoittaa sitä, että osakemerkintä on hyväksytty ja osakkeille kertyy
päivittäin osinkoa.
TILITYKSET-osiossa näet tekemillesi sijoituksille maksetut osingot.
SIJOITUKSET-osiosta näet kaikki tekemäsi sijoitukset ja voit myös ne yksittäin
lakkauttaa.

Sijoitukseen ja palveluun liittyvät kulut, palkkiot ja maksut
Sijoituksen tekemisestä sekä palvelun avaamisesta ja ylläpidosta ei koidu
sijoittajalle mitään kuluja.

 

Tuoton maksu sijoittajalle
Tuotto lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua
365/366. Tuotto lasketaan sijoitusajan alkamispäivää seuraavasta päivästä
kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai sijoituksen päättymispäivää
edeltävään päivään.

Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että
maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta,
4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta. Sijoituksen päättyessä tilittämätön tuotto maksetaan
osakkeen lunastuksen yhteydessä.

Tuottoa maksetaan vain, jos Rovio Pet Foods Oy:llä on voitonjakokelpoisia varoja
tilikaudelta ja edellisiltä tilikausilta. Tuoton maksaminen edellyttää myös, että
Rovio Pet Foods Oy on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen.
Sijoittajan saama tuotto kuuluu osinkoverotuksen piirin kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaan.

 

Sijoituksen lunastaminen takaisin
Osakkeenomistaja voi tarvittaessa lähettää lunastuspyynnön yhtiölle.
Lunastusvaatimuksen osakkeenomistaja voi kuitenkin aikaisintaan esittää 24
kuukauden kuluttua osakkeen merkintäpäivästä lukien. Yhtiö voi oma-aloitteisesti
lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään
lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää
edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus
tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun
yhtiö on maksanut lunastushinnan.

 

Muut sijoitukseen liittyvät oikeudet
Osakkeilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eivätkä ne oikeuta osallistumaan
yhtiökokoukseen. Osakkeilla on ainoastaan kulloinkin voimassa olevien
pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet.
Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä
niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

 

Sijoitus ei ole siirrettävissä kolmannelle
Osakkeet eivät ole siirrettävissä eivätkä pantattavissa kolmannelle osapuolelle.
Osakkeisiin liittyvät osakeyhtiölain mukaiset tavanomaiset lunastus- ja
suostumuslausekkeet. Lunastushinta on yksi (1) euro. Lunastus- ja
suostumuslausekkeet eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja
eivätkä yleisseuraantoja.

 

Muut ehdot
Sijoittaja on velvollinen ilmoittamaan Rovio Pet Foods Oy:lle nimensä,
henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa,
postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Luonnollisen henkilön tulee lisäksi
pyydettäessä todistaa henkilötietojensa oikeellisuus asianmukaisella,
viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla.
Oikeushenkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä ajantasaisen
kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun
rekisteriotteen avulla, joka selvittää oikeushenkilön olemassaolon ja
oikeustoimikelpoisuuden sekä sen hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenet.
Sijoittaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja
paikkansapitävyydestä. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa ja
vastatilinsä muutokset Rovio Pet Foods Oy:n verkkopalvelun viestitoiminnolla.
Myös muu sijoittajasuhteeseen liittyvä yhteydenpito käydään palvelun
viestitoiminnolla.

 

Rovio Pet Foods Oy:llä on milloin tahansa oikeus keskeyttää osakkeiden
tarjoaminen. Osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita,
eikä niistä laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä eikä niihin sovelleta
muita arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Rovio Pet Foods Oy ei ole
luottolaitoslain tarkoittama luottolaitos eikä sijoitus ole talletussuojan piirissä.
Sijoitus ei myöskään ole pääomaturvattu.

 

Vastuunrajoitus
Rovio Pet Foods Oy ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai
virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.
Rovio Pet Foods Oy ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta
siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä,
sähkökatkoksesta, laiteviasta tai muusta vastaavasta viasta, eikä Rovio Pet Foods
Oy korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.
Rovio Pet Foods Oy ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden
palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Rovio Pet Foods Oy:llä on oikeus milloin
tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

 

Sijoittajan tietosuoja
Rovio Pet Foods Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään
asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Rovio Pet Foods Oy:llä ja sen kanssa
samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on henkilötietolain mukaisesti oikeus
käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Sijoitukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan
sijoittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli sijoittajalla ei ole vakinaista
kotipaikkaa tai se sijaitsee ulkomailla, riita-asiat ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.