Suunnatun osakeannin ehdot

Rovio Pet Foods Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 28.6.2021 valtuuttanut
hallituksen päättämään osakeannista. Rovio Pet Foods Oy:n hallitus on
yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta
osakeannista 28.6.2021. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä
osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä
Suunnatussa annissa annetaan enintään 150 000 kpl yhtiön uusia B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus
Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 100 euroa / osake. Merkintähinta perustuu
osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

Osakkeiden merkintä
Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään yhtiön ilmoittamalle pankkitilille
roviopetfoods.fi -palvelussa. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun
merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön
hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen.
Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan. Hyväksyttyjen
osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavasta päivästä.

Osinko
B-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään
osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu
osinko-oikeus on kuusi (6) prosenttia osakkeen merkintäpäivästä lukien.

Osinko-oikeus ja osingon maksaminen
Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen
jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä,
jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille,
kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. B-sarjan
osakkeiden kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten,
että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta,
4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko
maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa.

Osaketta koskevat rajoitukset
B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita.
Osakkeella on ainoastaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pakottavien
säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeella ei ole äänioikeutta.
B-osakkeen haltijalla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen
vähimmäisosinkoon. Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että
osakkeella on yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus korkeintaan
osakkeen merkintähintaan, yllä määritelty osinko-oikeus, sekä lunastusehtoon
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeiden takaisin lunastaminen
Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto.
Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ( 100 € / kpl) ja lunastukseen voidaan käyttää vain
vapaata omaa pääomaa. B-osakkeen omistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan
osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Lunastusvaatimuksen
osakkeenomistaja voi kuitenkin aikaisintaan esittää 24 kuukauden kuluttua
osakkeen merkintäpäivästä lukien. Yhtiö voi myös oma-alotteisesti lunastaa
osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään
lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää
edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus
tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun
yhtiö on maksanut lunastushinnan. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi,
kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai
väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä
voi maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa
aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta
on talletettu. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin
osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin
viime kädessä osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta.
Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja
lunastuslausekkeet. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti
A-osakkeiden haltijoilla. Lunastushinta on yksi (1) euro. Jos useampi
A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän
aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen
etuoikeutensa ratkaistaan arvalla.
Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja
eikä yleisseuraantoja.

Muuta
Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä,
henkilötunnuksensa, Y- tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa,
postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta
(luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden
todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Osakkeiden merkintä roviopetfoods.fi
-palvelussa edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Sijoittaja on vastuussa
yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten
ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Uudet B-sarjan osakkeet tuottavat
osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden
tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen
mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien. Sijoitus ei ole talletussuojan
piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta
Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä
ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta
arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Loimaalla,
28.6.2021 Hallitus