Tietoa osakesijoituksen verotuksesta

 

 

Rovio Pet Foods Oy -osakesijoituksen tuotto on osinkoa, johon sovelletaan
listaamattomasta yhtiöstä saatavien osinkotulojen verotukseen liittyvää
säännöstöä.

 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on
pääomatulo-osinkoa, kun osinkotulo on enintään kahdeksan prosentin vuotuinen
tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle arvolle.

 

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden
nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus
(varat – velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön
lunastamia ja muutoin hankkimia omia osakkeita ei oteta laskelmassa huomioon.

 

Osingonsaajan verovuonna listaamattomista yhtiöistä saamat
pääomatulo-osingot ovat osittain verovapaita ja veronalaisia. Osingosta 25 % on
veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon
määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin
vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen
yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista
pääomatuloa 85 % ja verovapaata tuloa 15 %.

8 %:n vuotuisen tuoton ylittävä osa osingosta on ansiotulo-osinkoa.
Ansiotulo-osingosta 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

 

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.