YHTIÖJÄRJESTYS

ROVIO PET FOODS OY (3087845-5 )

1 §
Yhtiön toiminimi on Rovio Pet Foods ja kotipaikka Loimaa.

2 §
Lemmikkieläinten ruokien valmistus

3 §
Yhtiön vähimmäispääoma on kaksituhattaviisisataa (2.500) euroa ja enimmäispääoma kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 §
Yhtiöllä on osakkeita vähintään sata (100) ja enintään kaksisataaviisikymmentätuhatta (250.000) kappaletta.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiössä on osakelajia: A-, B-, C- ja D.

A-osakkeet:
A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa.

B-osakkeet:
B-osakkeet ovat sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet: Osakkeella on ainoastaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pakottavien säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeella ei ole äänioikeutta.
B-osakkeen haltijalla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähimmäisosinkoon.

Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan, jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus, sekä lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

B-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on kuusi (6) prosenttia osakkeen merkintäpäivästä lukien.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta, 4. heinäkuuta ja 4. lokakuuta. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä.

Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa. Osinko maksetaan edellisen tilikauden voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen.

Osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla. Lunastushinta yksi euroa / kpl (1 euroa / kpl).  Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla.

Osakkeeseen liittyy muuntolauseke, jonka mukaan osake voidaan muuntaa D-osakkeeksi, jos osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle. Muunto tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä. Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.
Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. B-osakkeen omistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Lunastusvaatimuksen osakkeenomistaja voi kuitenkin aikaisintaan esittää 24 kuukauden kuluttua osakkeen merkintäpäivästä lukien.

Yhtiö voi myös oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 60 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voi maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu.

Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viime kädessä osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

C-osakkeet:
C-osakkeilla on muuten samat oikeudet ja velvollisuudet (mm. lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet) kuin B-osakkeilla, mutta C-osakkeilla on seuraavanlaiset osinko-oikeudet: C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on seitsemän (7) prosenttia osakkeen merkintäpäivästä lukien.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta, 4. heinäkuuta ja 4. lokakuuta.

Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa. Osinko maksetaan edellisen tilikauden voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen.

D-osakkeet:
D-osakkeilla on muuten samat oikeudet kuin B- ja C-osakkeilla, mutta
• ne eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa;
• yhtiöllä on oikeus lunastaa D-osake, milloin tahansa kymmenen (0,1 euron) sentin lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa;
• yhtiö voi käyttää lunastukseen ainoastaan jakokelpoisia varojaan;
• osakkeen merkintähintaa ei merkitä osake- ja osakasluetteloon;
• osakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada osakkeitaan lunastettua.

5 §
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

6 §
Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan ja sopia hänen palkkaeduistaan.

7 §
Yhtiön toiminimen kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen kaksi jäsentä yhdessä.

8 §
Yhtiön tilikausi on 1.3.–28.2.

9 §
Yhtiössä voi olla yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varantilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

10 §
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

11 §
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomuksen

Kokouksessa on päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä

Kokouksessa on valittava:
7. hallituksen jäsenet
8. yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies.

12 §
A-osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä A-osake. B- ja C-osakkeiden lunastusoikeudesta sekä B- ja C-osakkeita koskevasta suostumuslausekkeesta on määrätty edellä yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä.

Ensisijainen lunastusoikeus on A-osakkeenomistajalla. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan A-osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Osakkeen hintana käytetään siirtäjän ja siirron
saajan yhteisesti sopimaa kauppahintaa. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.